Zamawiajacy | Przedmiot zamówienia | Termin dostawy | Warunki udzialu w postepowaniu |
Kryteria oceny ofert | Sposób przygotowania oferty | Opis sposobu obliczania ceny | Pozostałe warunki |
Wynik przetargu

Zamawiający

PROBUDMIX Projektowanie Obiektów Budowlanych,
Instalacji i Konstrukcji Inżynierskich
Jarosław Szydłowski
ul. Majakowskiego 10
95-100 Zgierz
www.probudmix.pl
NIP 732-107-73-81
REGON 471453811

Zamawiający realizując projekt pn.:

„Rozwój przedsiębiorstw partnerskich dzięki współpracy drogą elektroniczną”

współfinansowany w ramach

Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw.),

ogłasza przetarg nieograniczony (bez stosowania Ustawy Zamówień Publicznych) na dostawę

1. Programu typu Tekla Structures Steel Detailing lub równoważnego, który zapewnia wykonanie wysokiej jakości rysunków konstrukcji stalowych wraz ze zestawieniami materiałowymi, szt. 1.
2. Programu typu Tekla Structures Precast Concrete Detailing lub równoważnego, który zapewnia wykonanie wysokiej jakości rysunków konstrukcji żelbetowych wraz ze zestawieniami materiałowymi szt. 3

Termin składania ofert upływa: 01.02.2011r o godz. 10.00
Miejsce składania ofert: sekretariat biura PROBUDMIX ul. 1-go Maja 87 lok 309, 90-755 Łódź
Ofertę można składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres jak wyżej. W takim przypadku za termin złożenia wniosku uznaje się datę igodzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

Termin otwarcia ofert: 01.02.2011r godz. 11.00 w biurze PROBUDMIX

Przedmiot zamówienia

Oferowane programy winne spełniać następujące wymagania:

 • System wspierający w pełni 3D BIM.
 • Możliwość użycia różnych materiałów (stal, beton, aluminium) w jednym modelu, zapis wszystkich informacji dotyczących modelu w jednym pliku bazy danych modelu.
 • Automatyczne generowanie rysunków warsztatowych (zespołów oraz pojedynczych elementów), rysunków szalunków elementów żelbetowych razem ze zbrojeniem i rysunków zestawieniowych na podstawie modelu.
 • Możliwość tworzenia plików NC w formacie: DSTV, DXF, XML.
 • Możliwość współdzielenia informacji 3D o modelu stworzonym w oprogramowaniu za pomocą darmowego rozwiązania, np. przeglądarki internetowej.
 • Kompleksowa biblioteka komponentów dla typowych połączeń konstrukcji stalowych i żelbetowych oraz zbrojeń elementów betonowych, które automatycznie reagują na zmiany wprowadzone w modelu.
 • Tworzenia własnych komponentów (np. połączeń, detali) z możliwością parametryzowania i nadawania właściwości za pomocą okna dialogowego.
 • Definiowanie obciążeń i przygotowanie modelu obliczeniowego. Możliwość bezpośredniego połączenia z jednym z następujących programów obliczeniowych - STAAD.Pro, RSTAB, Robot, SAP2000, GTStrudl, Sframe.
 • Możliwość pisania własnych aplikacji za pomocą otwartego środowiska Microsoftu .Net.
 • Możliwość importu/exportu plików typu: DWG/DXF - 2D/3D, IFC 2x, 2x2, 2x3, DGN, XML, SEP, IGES, BUS, DSTV, SDNF, PDMS, CIMsteel (CIS/2), STAAD, SACS, Calma, Plantview, MicasPlus, S-rame,FabTrol, SteelFab, Stan 3d. Certyfikat IFC.
 • Wstawianie modeli referencyjnych z zewnętrznego oprogramowania z opcją kontrolowania ich kolizji z elementami modelu. Możliwość śledzenia zmian w modelach referencyjnych.
 • Możliwość pracy wielu użytkowników jednocześnie na tym samym modelu, również przez Internet. Opcja monitorowania (śledzenia) i raportowania pracy użytkowników w zespole na podstawie czasu i rodzaju wprowadzonych zmian.
 • Możliwość bezpośredniego połączenia z oprogramowaniem umożliwiającym tworzenie harmonogramów i wizualizacji 4D modelu.
 • Wsparcie dla Windows 7 (certyfikat Microsoftu). Wsparcie dla 64 bitowych systemów operacyjnych.
 • Polskie środowisko (polskie normy) oraz polski interfejs. Podręcznik użytkownika w języku polskim.

Termin dostawy

Dostawa kompletnego oprogramowani winno być zrealizowana w ciągi 14 dni od otrzymania zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 • są upoważnieni do uczestnictwa w obrocie gospodarczym tj. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków, Dostawca przedstawi następujące dokumenty i oświadczenia::
 • aktualny odpis z KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku.
 • umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w tej formie.
 • oświadczenie Dostawcy, że:
   • Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
   • Wszystkie zamówienia realizowane w ciągu ostatnich 3 lat wykonał z należytą starannością;
   • Nie wszczęto przeciw niemu postępowania upadłościowego i likwidacyjnego ani nie ogłoszono upadłości firmy;
   • Nie wszczęto postępowania przeciwko Firmie lub urzędującym członkom władz Firmy ani też prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
   • Jest podatnikiem podatku VAT.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Dostawcę dokumentów określonych powyżej. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg formuły 1/0 (spełnia/nie spełnia)

Kryteria oceny ofert

Po sprawdzeniu spełnienia wymogów stawianych programom (opisanych powyżej) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium najniższej ceny.

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, na którym powinny zostać uwidocznione nazwa i adres Zamawiającego oraz nazwa projektu. Na opakowaniu, poza oznaczeniami zawartymi powyżej, należy umieścić nazwę i adres Dostawcy.
Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Opis sposobu obliczania ceny

Cena podana w ofercie winna być podana jako cena ryczałtowa za kompletną dostawę w rozbiciu na ceny poszczególny programów.
Oferent powinien podać cenę brutto (z VAT) oraz cenę netto (bez podatku VAT)

Pozostałe warunki

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Wyniki przetargu

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Nazwa beneficjenta (udzielającego zamówienia):

  PROBUDMIX Projektowanie Obiektów Budowlanych,
  Instalacji i Konstrukcji Inżynierskich
  Jarosław Szydłowski
  ul. Majakowskiego 10
  95-100 Zgierz

 2. Nazwa projektu

  „Rozwój przedsiębiorstw partnerskich dzięki współpracy drogą elektroniczną"

 3. Oś priorytetowa i działanie:

  IV. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw.

 4. Przedmiot zamówienia:

  • Program typu Tekla Structures Steel Detailing lub równoważnego, który zapewnia wykonanie wysokiej jakości rysunków konstrukcji stalowych wraz ze zestawieniami materiałowymi, szt. 1.
  • Program typu Tekla Structures Precast Concrete Detailing lub równoważnego, który zapewnia wykonanie wysokiej jakości rysunków konstrukcji żelbetowych wraz ze zestawieniami materiałowymi, szt. 3.

 5. Streszczenie oceny i porównania ofert:

  Lp. Nazwa i adres oferenta Nazwa kryterium I
  cena oraz ilość przyznanych punktów
  Suma otrzymanych punktów
  1 2 3 4
  1 Construsoft Sp. z o.o.
  ul. Wilcza 16a 61- 623 Poznań
  100 100
 6. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy:

  Construsoft Sp. z o.o.
  ul. Wilcza 16a
  61- 623 Poznań

 7. Uzasadnienie:

  Złożona oferta w pełni spełnia kryteria progowe opisane w zapytaniu ofertowym.


  Strona głównaHistoria firmyZakres usługRealizacjeKontakt